Ney

NeyNey enstrümanı tarihte araştırıldığında, bilinen en eski nefesli enstrümanlardan biri olduğu bilinmektedir. Kamıştan yapılmış müzik aletlerinin en eski örneklerine Mezopotamya’daki kazılarda rastlanmıştır. Sümerler yukarıdan aşağıya doğru üfleyerek çalınan kamış boruları ‘ka-gı’, ‘tigi’, ‘ni’, ‘na’ gibi kelimelerle ifade etmişlerdir. Dilli borulara Sümerce’de ‘nâ’ ismi verildiğine göre nây kelimesinin bu isimden geldiği söylenebilir. Anadolu’nun birçok yerinde kamı¬şa ‘kargı’ denildiği göz önüne alındığında ‘ka-gı’ kelimesinin de ney’in yapıldığı kamış bitkisiyle olan benzerliğinden söz edilebilir. Eskiçağlardan bu yana Doğu’da kamıştan yapılan dilsiz sazlar için ney kelimesi kullanılagelmiştir. Mısırlılar ve İbraniler’den kalan çeşitli kabartma ve oyma resimlerle fresklerde de ney benzeri bazı sazları görmek mümkündür. Ayrıca eski Mısır’da Nil nehri deltasında bolca rastlanan kamışın müzik aleti olarak kullanıldığı yine taş kabartmalarda görülmektedir.
Ney’i ilk defa Mezopotamya’da Sümerler kullanmıştır. Sümer toplumunda M.Ö. 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu, M.Ö. 3000-2800 yıllarından kalan, bugün Amerika’da Philadelphia Üniversitesi Müzesi’nde sergilenen ney’dir. Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.
Ney’in bir başka formu ise M.Ö. 1249’lu yıllarda Çin’de kullanılan çift borulu bir düdük şeklindedir. Günümüzde ise bu çalgı halen Türkistan dolaylarında kullanılmaktadır.
Musiki tarihinde ney kelimesinin geçtiği en eski kaynaklardan biri Ya’kub b. İshak el-Kindî’nin (ö. 252/866) Kitâbü’l-Muşavvitâti’l-veteriyye min zâti’l-veteri’lvahid ila zâti’l-veteri’l-aşreti’l-evtâr adlı risalesi olup burada ney, ‘nây-ı Rûmi ale’z-zıkk’ (Rum ülkesinde yaşayanların keseli neyi) adıyla kaydedilmiştir. İbn Sîna, Kitâbü’ş-Şifâ adlı eserinde Arapça’da kamıştan yapılmış aletlerin ortak adı olan ‘yerâa’ kelimesiyle içine nefes üflenerek çalınan ney sazından ve surnây çeşidinden söz etmektedir. Safiyyüddin el-Urmevî, er-Risâletü’ş-Şerefiyye‘sinde ney konusunda açıklayıcı bilgiler vermiştir.
Safa KAĞNICI

Neyzen

1988 yılında Konya’da dünyaya geldi. Lise öğrenimi sırasında Ahmet Kirdiş Hoca ile ney derslerine başladı ardından Kültür bakanlığı sanatçısı Ahmet Safa Mızrak ve Yusuf Kayya hocalardan ney dersleri aldı. 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak burada M.Nuri Parmaksız’ın talebesi ve 2017 yılında mezun oldu. 2018 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans programını kazandı.
Yüksek Lisans eğitimine devam ederken çeşitli konser ve dinletilerde yer aldı ve 2021 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans programı esnasında TRT Müzik kanalında Ahmet Şahin ile meşk programında yer aldı
Bu süreç zarfında hem Konya da hem de İstanbul da hocalar ile meşk edip farklı tavırları inceleme şansı oldu. Neyzen Salih Dede’nin peşrev ve saz semailerinin makamsal analizi isimli tezi yayınlandı. Akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Makale: Neyzen Salih Dede’nin Hüseyni makamında peşrevinin makam geçki ve biçim açısından tahlili, Gece kitaplığı; bölüm 2. Sayfa 20.
Tez: Neyzen Salih Dede’nin Peşrev ve Saz Semailerinin Makamsal Analizi
Katıldığı Bazı Konserler
-29.11.2007
Güney Afrika cumhuriyeti -JOHANNESBURG, CAPE TOWN, DURBAN
Mevlevi Ayini Konserleri
-01.04.2010
Almanya-Stuttgart ,Berlin,Frankfurt,Düsseldorf
Mevlevi Ayini Konserleri
-28.03.2013
40 Ney Konseri 1
Mevlana Kültür Merkezi
-08.06.2014
40 Ney Konseri 3
Mevlana Kültür Merkezi
-Türk Kültürü Vakfı Dinletisi-CRR Konser Salonu
-22.03.2016
Berceste Dinletisi -S.Ü. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Küçük Sahne
-13 Aralık 2016
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı- Nühüft-ü Kadim Ayin-i Şerifi -S.Ü SDKM/KONYA
-17 Mayıs 2017
Nihavend-i Kebir Makamında Klasik Türk Müziği Dinletisi -S.Ü.Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
-15 Aralık 2020
TRT Müzik – Ahmet Şahin ile Meşk