Hüsn-i Hat

Elin dili diyebileceğimiz Hat sanatı, kalem, kağıt, mürekkep gibi basit malzemelerle icra edilen, okunan bir sanattır. Bu kadar basit malzemelerle icra edilen hattın sanat haline gelmesi, azim, çalışma ve sabr ile mümkündür. Tarihi insanlık geçmişi kadar eski olan yazı, her dönemde bir takım basit şekiller ilavesiyle asırlarca devam eden bir olgunlaşma sürecinden geçmiştir.

İslamiyet’in zuhuriyle kûfi yazı kullanılmış daha sonra sülüs-nesih ortaya çıkmıştır. İbn-i Mukle, İbn-i Bevvab, Yâkūt el-Müsta’sımî bu yazıları daha da geliştirmişlerdir. Bundan başka divâni, siyakat, rika’ (icâze), reyhâni, rik’a gibi yazı türleri ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Döneminde özellikle isimleri de ekollerine ad olmuş Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisâri ve Hafız Osman ile Hat Sanatı zirve dönemini yaşamıştır.